Search
Close this search box.

MİLLİ MÜCADELEDE ZARARLI DERNEKLER VE İSYANLAR 4/ Kerrar Esat ATALAY


Damat Ferit’in görüşüne göre Türkiye, eğer bir himaye altına verilecekse Fransa’nın çürümüş ve Amerika’nın manda yönetiminde tecrübesiz olması sebebiyle, “Padişahtan köylülere kadar bütün Türkiye’nin en içten dileği” böyle bir idarenin İngiltere’ye verilmesiydi. Said Molla “…Milletimizin büyük çoğunluğunun Amerika muhit ve tarihinden haberdar olmadığı buna mukabil kendisi gibi İngiliz muhabbetini taşıyanların kat’i galibiyete ulaştığı” yollu gerekçesiyle, “Anadolu köşelerine kadar memleketimizin bütün muhitinde İngilizler hakkında büyük bir hürmet ve muhabbet inkişaf eylemiş olduğundan, Türkiye’de ufak bir İngiliz müzaheretinin büyük ve vasi mikyasda başarıya ulaşacağı pek aşikardır”, hüküm ve sonucuna vardığı yazılarını devamlı olarak yayımlamaktadır. Said Molla, “İngiltere ve Biz” başlığı altındaki seri makalelerinde: “Osmanlılar eski Türkler, ancak İngiliz kavm-i necibinin samimi müzheretiyle te’min-i hayat ve refah edebilir” tezini savunuyordu. Çıkarmakta olduğu Yeni İstanbul gazetesinin birinci sahifesinde Sultan VI. Mehmet Vahideddin Han ile, Alem-i İslamın muhip ve müzahir-i hakikisi İngiltere Kralı ve Hindistan İmparatoru Haşmetlü George Hazretleri diye vasıflandırdığı İngiltere Kralının yan yana büyük boyda resimlerini sık sık yayınlıyordu. Said Molla’nın şiddetli İngiliz taraftarlığı ve Milli Mücadele düşmanlığı suretinde beliren propagandalar, hürriyet ve istiklal taraflısı milliyetçi çevrelerde nefretle karşılanıyor; kendisine karşı gösterilen protesto hareketleri Yeni İstanbul matbaası önünde şahsına fiilen taarruz edilerek dayak yemesine kadar ileri götürülüyordu.
Said Molla’nın İşbirlikçisi Refi’i Cevat (Ulunay) açıkça, “İngilizleri istiyoruz!” başlıklı yazısında: “İngiltere ile hareket ederek asri düşünce ile mücehhez bir Türkiye olalım. Çünkü kuvvet nurdur. Nur ise irfandır” diye nur ve irfanını ortaya döktüğü gün Alemdar gazetesinin aynı sayısında: “İngiliz dostluğuna azami bir kıymet ve ehemmiyet veren bilcümle Osmanlılardan mürekkep olmak üzere İngiliz Muhipleri Cemiyeti teşekkül etmiş ve dün (20 Mayıs 1919 Salı) beyannamesini Dahiliye Nezareti’ne tevdi eylemişdir” haber ve ilanı da yayınlamış bulunuyordu. Milli Mücadele’nin şiddetle karşısında olan Alemdar gazetesi kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti hakkında ayrıca şu bilgi ve notu vermektedir. “Cemiyet, memleketin en yüksek simalarının dahi tasvibiyle vücuda gelmiş olup ihmalimizin şimdiye kadar izhar edemedikleri bipayan (sonsuz tükenmez) İngiliz muhabbetinin tezahürüne hizmet edecekdir. Cemiyetin başka bir gayesi olmayıp vatanını, istikbalini düşünen her fert aza olur. Cemiyetin merkezi Cağaloğlu’nda Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi karşısında İstanbul İdarehanesinin üst katındaki daire-i mahsusadır. Aza tahririr ve şifahi müracaatlarla kaydolunmaktadır.”
****

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER