Search
Close this search box.

Türk kültürünün kültürel diplomasi yoluyla tanıtılması Türkiye’ye nasıl yarar sağlar?

Mert Ünsal

Kültürel diplomasi, ülkelerin benzersiz kültürel miraslarını ve değerlerini küresel sahnede sergilemelerine olanak tanıyan, uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir araç haline geldi. Zengin ve çeşitli kültürel tarihe sahip bir ülke olan Türkiye için, Türk kültürünü kültürel diplomasi yoluyla tanıtmak, küresel nüfuzunu ve yumuşak gücünü artırmak için değerli bir fırsat sunmaktadır. Bu araştırma makalesi, Türk kültürünü tanıtmak için kültürel diplomasi kullanmanın faydalarını, zorluklarını ve etkilerini keşfetmenin yanı sıra Türkiye’de kültürel diplomasinin geleceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Kültürel diplomasi, özünde, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve uluslararasında ilişkiler kurmak için kültürel alışveriş ve katılımın kullanılmasını içerir. Sergiler, performanslar, dil programları ve eğitim değişimleri gibi çeşitli etkinlikleri kapsar. Türkiye, kültürel varlıklarını kullanarak kendisini canlı ve dinamik bir ulus olarak sunmayı başarmış, olumlu bir imaj geliştirmiş ve uluslararası toplumun ilgisini çekmiştir. Türkiye’de kültürel diplomasinin temel hedefleri, Türk kültürünün bilinirliğini ve takdirini artırmak, diplomatik bağları güçlendirmek ve Türkiye’nin küresel itibarını artırmaktır. Kültürel diplomasi yoluyla Türkiye, eski uygarlıkları, geleneksel sanatları, müziği, mutfağı ve edebiyatı dahil olmak üzere çeşitli kültürel mirasını sergilerken; Türkiye sadece turist ve yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda diğer ülkelerle kalıcı bağlantılar ve ortaklıklar da kurar. Kültürel diplomasi yoluyla Türk kültürünün tanıtılması bir çok fayda sağlamaktadır. İlk olarak, Türkiye’nin zorlamadan ziyade cezbetme ve ikna etme yoluyla başkalarını etkileme yeteneğini ifade eden yumuşak gücünü geliştirmesine olanak tanır. Türkiye, kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini sergileyerek diğer ulusların algı ve düşüncelerini şekillendirebilir, küresel duruşunu ve etkisini artırabilir. Ayrıca, kültürel diplomasi, klişeleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırarak Türk kültürünün daha iyi anlaşılmasına yol açabilir. Türkiye, kültürel alışveriş ve diyaloglara girerek, uluslararası toplum ile karşılıklı anlayış ve saygıyı geliştirerek kültürlerarası diyalog için platformlar yaratabilir, farklı kültürler arasında köprüler kurulmasına ve küresel ölçekte barış ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, kültürel diplomasi aynı zamanda kendi içinde bir takım zorluklarını da beraberinde getirmektedir. Kültürel diplomasi için sınırlı kaynaklar ve sürekli mali desteğe duyulan ihtiyaç, etkinliğin önemli bir unsurudur. Ek olarak, kültürel engeller ve değer ve normlardaki farklılıklar, kültürel diplomasi girişimlerinin başarısını engelleyebilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek, stratejik planlama, paydaşlarla işbirliği ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini gerektirir. Kültürel diplomasinin Türk kültürünü tanıtma ve Türkiye’nin yumuşak gücünü geliştirme üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu araştırma makalesiyle, geçmişteki kültürel diplomasi girişimlerinin başarısıda incelenmiştir. Hülasa, kültürel diplomasinin Türkiye’nin uluslararası toplumdaki algısı üzerindeki etkisini analiz etmenin yanı sıra ülke için uzun vadeli sonuçlarını araştıracaktır. Çalışmamda  Türkiye’de kültürel diplomasinin etkinliğini artırmaya yönelik stratejilerinide tartışarak literatürdeki farklı bakış açılarını ortaya koymayı, farklı argümanlar ile gerçekleştirmeyi hedeflemiş bulunmaktayım. Aynı zamanda;Kültürel diplomasi yoluyla Türk kültürünü daha fazla tanıtmak için alınabilecek yeni girişimleri keşfetmek ve kültürel diplomasi çabalarını güçlendirmede teknolojinin oynayabileceği rolüde ortaya koymaya çalışacağım. Sonuç olarak kültürel diplomasi, Türkiye’ye eşsiz kültürünü tanıtması ve küresel etkisini artırması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Türkiye, kültürel mirasından yararlanarak diplomatik bağlarını güçlendirebilir, uluslararası algıları şekillendirebilir.

Kültürel Diplomasinin Tanımı

Kültürel diplomasinin tanımı nedir?

Kültürel diplomasi, devlet tarafından yürütülen bir dizi faaliyet olarak tanımlanan önemli bir dış politika aracıdır. Kültürel politika alanındaki dış politika çıkarlarını desteklemek için bir devletin diplomatik makamlarının koordineli çalışmalarının bütünüdür. Bu, kültürel değerlerin değişimini ve ortak paydaların tespitini, kültürel işbirliği anlaşmalarının müzakere edilmesini, gurbetçi toplulukların yanı sıra diasporalar ile temasın sürdürülmesi ve bir devletin kültürünün, kültürel kimliğinin teşvik edilmesi gibi faaliyetleri içerir [1]. Bu faaliyetlerin yoğunluğu ve yapısı, devletin dış politika önceliklerine ve amaçlarıyla doğru simetrik bir bağ oluşturur bağlıdır [1]. Özünde, kültürel diplomasinin temel amacı, bir devlet ile diğer devletler arasındaki kültürel alışverişi teşvik etmektir [1]. Bir devlet dilini, kültürünü ve değerlerini yayarak yabancı devletlerin, vatandaşların güvenini kazanabilir, anlamlı ilişkiler kurabilir ve kendi dış politika hedeflerini ilerletebilir. Kültürel diplomasi, bir devletin olumlu imajını oluşturmak, ulusal çıkarlarını desteklemek ve ülkeler arasında iyi niyet oluşturmak için de kullanılan önemli bir faktörü, farklı kültürler ve toplumlar arasında kalıcı ilişkiler ve anlayış kurmanın etkili bir yoludur. Kültürel diplomasi yoluyla, devletler diğer kültürlere saygı gösterebilir ve dünyanın farklı kültürlerini daha iyi anlayabilir. Bu, daha hoşgörülü ve barışçıl toplumlara yol açabilir, daha birleşik küresel bir topluluk yaratılmasına yardımcı olabilir. [1].

Kültürel diplomasi Türk kültürünü tanıtmak için nasıl kullanılır?

Kültürel diplomasi, kavram olarak doğru tanımlandığı sürece Türk kültürünü tanıtmak için çağdaş bir öneme sahiptir [1]. Diğer taraftan kavram onlarca yıldır tartışılıyor ve çağdaş diplomatik teoride terimin çeşitli yorumlarına rastlamak mümkündür [2]. Örneğin, kültürel diplomasinin Amerikalı bir savunucusu olan Cynthia Schneider, ABD popüler kültürünün kullanımının başarılı bir kültürel diplomasi aracı olabileceğine inanmaktadır [2]. Bu bölümde araştırmam kamu diplomasisinin bir alt kümesi olarak kültürel diplomasiyi inceleyecek ve kültürel diplomasinin tanımını neyin karmaşıklaştırdığını araştıracaktır [3]. Reel Politikte  kamu diplomasisi hala öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki krizlere bir yanıt olarak kullanılmaktadır [4]. Bu, kültürel diplomasi ile kamu diplomasisi arasındaki çizginin genellikle bulanık ve muğlak olduğu anlamına gelmektedir [5]. Kültürel diplomaside başarının doğaçlama, sıkı çalışma, risk alma ve bir amaç duygusu gerektirdiği ileri sürülmüştür [6]. Türk kültürünün tanıtımına yönelik resmi bir kültürel diplomasi oluşturmak için bu tür kavramları anlamak ve risk almaya istekli olmak başarılı bir kültürel diplomasinin ön şartıdır.

Türkiye’de kültürel diplomasinin ana hedefleri nelerdir?

11 Eylül saldırılarından bu yana kamu diplomasisine olan ilgide bir artış olması, kültürel diplomasinin kültürel unsurunu ve kamu diplomasisinin sınırlarını nasıl bulanıklaştırdığını tartışılır hale getirmiştir [4][5]. Schneider  kültürel diplomasiye aşık olduğunu ve o zamandan beri bu uygulamaya dahil olduğunu belirtiyor [6]. Bu, kültürel diplomasinin ve kültür politikası alanındaki dış politika çıkarlarını desteklemek için üstlenilen çeşitli faaliyetlerin önemini vurgulamaktadır.

Kültürel Diplomasinin Faydaları

Kültürel diplomasi yoluyla Türk kültürünün tanıtılması Türkiye’ye nasıl fayda sağlar?

Türkiye’nin uluslararası imajını iyileştirmek ve Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve kültürel olarak fayda sağlaması gibi bir takım avantajları kültürel diplomasiyi etkin kullanarak sağlanabilir [7]. Geleneksel kültürel diplomasi, Türkiye’nin olumlu bir imaj yaratmasına yardımcı olabilecek diğer halklarla iletişim kurmak için krşılıklı değişimleri, ziyaretleri, turizmi ve diasporayı içermektedir [7]. Çevrimiçi iletişimin ortaya çıkmasıyla birlikte, Türkiye gibi ülkeler artık mesajların bir ülkeden diğerine iletilme biçimini değiştiren sanal diplomasi yapabilmektedirler [7]. Çevrimiçi medya, yabancı halklarla iletişim kurmanın etkili bir yolu olabilse de, yönetilmesi gereken büyük miktarda bilgi nedeniyle süreci karmaşıklaştırabilir [7]. Bununla birlikte, kültürel diplomasi, Türkiye’nin kültürünü tanıtması ve uluslararası alanda daha iyi bir imaj kazanması için büyük bir potansiyele sahiptir.

Türkiye’nin yumuşak gücünü geliştirmek için kültürel diplomasi kullanmanın avantajları nelerdir?

Türkiye gibi yumuşak gücünü artırmaya çalışan bir devlet için birçok avantaj. Kültürel diplomasiye önem vermek suretiyle ulusal çıkarlarını ilerletebilmekte ve yumuşak gücün kültür, eğitim, spor vb. unsurlarından somut faydalar elde edebilmektedir [8]. Ayrıca, kültürel diplomasi girişimleri ülkeler arasında karşılıklı sempati ve anlayış yaratmaktadır [7]. Kültürel diplomasinin uzun vadeli bir süreç olduğunu ve devletlerin siyasi, ekonomik ve kültürel çıkarları açısından uzun vadeli faydalar elde etmelerinin bu süreç sayesinde mümkün olduğunu belirtmek ve bunu anlamak gerekir [9]. Aynı şekilde, kültürel diplomasi girişimleri bireysel firmalara fayda sağlayabilir ve devletlerin ekonomik avantaj elde etmesine izin verebilir [10]. Dolayısıyla, kültürel diplomasinin bir devletin dış politika hedeflerine ulaşmasında etkili bir araç olduğu açıktır. Ayrıca, kültürel diplomasinin faydaları sadece devletle sınırlı değildir, müzeler, turizm sektörü ve diğer kurumlara da fayda sağlayabilir [11]. Son olarak, devletlerin ekonomik avantaj peşinde koşmanın diğer ülkeleri yabancılaştırma pahasına gelmemesi gerektiğini akılda tutmaları elzem bir konudur[12].

Kültürel diplomasi Türk kültürünün daha iyi anlaşılmasına nasıl yol açabilir?

Kültürel diplomasi, farklı kültürler arasında anlayışı ve iyi niyeti artırmak için etkili bir araç olarak görülmektedir[13]. Fikir ve değer alışverişine izin verdiği ve karşılıklı anlayış için fırsatlar sunduğu için her iki taraf için de faydalı olma potansiyeline sahiptir [11]. Kültürel diplomasi, farklı ülkeler arasında karşılıklı sempati yaratmak için kültür, eğitim ve spor gibi yumuşak güç unsurlarının kullanılmasını içeren bir kamu diplomasisi biçimidir [8]. Bu diplomasi biçimi siyasi, ekonomik ve kültürel olarak fayda sağlamak için kullanılabilir [7]. Kültürel diplomasi, ülkeler tarafından kendi çıkarlarının yanı sıra vatandaşlarına da fayda sağlamak için kullanılmaktadır [10]. Uzun vadeli bir diplomasi şeklidir ve diasporalar ile ilgilidir [9]. Bir ülkenin kendi vatandaşlarına fayda sağlamaya çalıştığı ‘etki diplomasisi’ örneğidir [14]. Uluslar, kültürel diplomasinin getirdiği uzun vadeli faydaların farkında olmalı ve ekonomik avantaj arayışının dostlarını yabancılaştırmamasını sağlamalıdır [12].

Kültürel Diplomasinin Zorlukları

Kültürel diplomasiyi kullanmanın bazı zorlukları Türk kültürünü tanıtıyor mu?

Kültürel diplomasi, kültürler arası etkinlik ve faaliyetleri kolaylaştırarak, uzun süredir devletler tarafından dış politika hedeflerine ulaşmak için kullanılmaktadır [15]. Bununla birlikte, Covid-19 salgını, 2020’de gösteri sektöründeki etkinliklerin %38’inin ertelenmesi ve %62’sinin iptal edilmesiyle kültür sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip oldu [15]. Müzelerin %95’i o yıl kapalı olması, seyahat kısıtlamaları ve güvenlik düzenlemeleriyle bu etki daha da arttı [15]. Pandemi, birkaç on yıl önce başlayan kültürel diplomasinin dijitalleşmesini de hızlandırdı [15]. Bu, algoritmik kültürler, yapay zeka, veri bilimi ve artırılmış ve sanal gerçeklik gibi yeni nesil iletişim araçlarının yanı sıra devlet dışı aktörleri güçlendiren yeni iletişim kanallarını da beraberinde getirdi [15]. Bu teknolojik değişimler hızla gelişiyor ve kültürler arası teması hem basitleştirip hem de karmaşıklaştırabiliyor; bu da Türk kültürünü tanıtmak için kültürel diplomasi kullanmak isteyenler için bir zorluk teşkil etmektedir [15].

Kültürel diplomasi için kaynak eksikliği nasıl giderilebilir?

kültürel diplomasinin geleneksel kullanımı, ulusal hükümetler tarafından kültürler arası etkinlikleri veya bir dizi kültürel etkinliği kolaylaştırmak için kullanılmıştır [15], değişen jeopolitik görünüm, küreselleşmenin yavaşlaması hatta durması kültürel diplomasi için yeni bir model arayışını beraberinde gerektirmektedir. Yeni AB yaklaşımı, büyük ve küçük Üye Devletlere çeşitli kültürel etkinlikleri birlikte yaratmaları için stratejik fırsatlar sunmaktadır [16]. Bu safahat,  kültürler arası alışverişte müzelere ‘kültürler arası bir karşılaşma’ veya ‘kültürel bir eritme potası’ olarak özel bir rol önermektedir [17]. Doğası gereği disiplinler arası bir çaba olan kültürel diplomasi çalışmasının zorluğu, tarihsel verilere uygulanabilecek daha tutarlı teorik modeller geliştirmektir [5]. Ayrıca diplomasi kültürünün karşı karşıya olduğu önemli yönler ve zorluklar [18] ve Institut français’in çok kültürlü, küreselleşmiş bir çağda nasıl önemli bir rol oynadığı [19] üzerinde durmak gerekir. Hem AB’nin hem de ortaklarının siyasi ve toplumsal direncini artırmada “kültür“ ün rolü olarak kabul edilmektedir [20]. Bu nedenle, kültürel diplomasi için kaynak eksikliği, devletler arasında kültürel alışverişi teşvik eden siyasi, toplumsal dayanıklılığı besleyen yeni kültürel diplomasi modelleri ve yaklaşımları geliştirilerek giderilebilir.

Başarıyı engelleyebilecek kültürel engellerin üstesinden gelmek için hangi stratejiler kullanılabilir? kültürel diplomasi?

Görüleceği üzere, Kültürel diplomasi karmaşık ve çok katmanlı bir kavramdır[17], devletlerin ulusal çıkarları desteklemek ve diğer ülkelerle bağlantılar kurmak için geleneksel olarak kullanılan stratejik bir araçtır [15]. Avrupa Birliği (AB), hem büyük hem de küçük Üye Devletlerin çeşitli faaliyetlere aktif olarak katılmasına izin veren yeni bir kültürel diplomasi yaklaşımını geliştirmeye başlamıştır [16]. Almanya, ABD kültürel diplomasisini araştırıyor ve diplomasi kültürünün karşı karşıya olduğu önemli yönler ve zorluklar üzerine düşünüyor [18].  Bu nedenle, AB’nin ve ortaklarının siyasi ve toplumsal direncini artırmak için zorlukları ve ‘kültür’ ün rolünü dikkate almak önemlidir [20]. Bu, başarıyı engelleyebilecek kültürel engellerin üstesinden gelmek için kültürel diplomasi stratejilerine duyulan ihtiyacı uygulayıcıların önemle altını çizmesi gerekir. Bu yaklaşım, bir dizi uygulamaları, hedefleri, uygulama tekniklerini ve varsayılan etkileri ve etkileri kapsar [2]. Bu strateji genellikle bir ülke hakkında olumlu bir imaj oluşturmak için yabancı kamuoyunun görüşlerini şekillendirmek için kullanılır. Yabancı kültürel ürünleri tanıtmak için USIA gibi kültür enstitüleri kurulmuştur [21][10]. Ancak bu enstitüler, hedef ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişen başarı düzeylerine sahiptir [22]. Rusya, Sovyetler Birliği döneminden bu yana kültürel diplomasiyi dış koalisyon inşa etme aracı olarak kullanan bir ülke örneğidir [23]. Bu, araçsal politikaların kültürel organizasyonlar üzerinde algılanan olumsuz etkisi nedeniyle bazen sektörler ile devletlerin politikaları arasında çatışmalar kaçınılmaz olmuştur açmıştır [11]. Ancak, 1953’te Sovyetler Birliği Kültür Merkezi’nin kurulması gibi, kültürel diplomasinin etkilerinin  olumlu olduğu deneyimlenmiştir [24].Kültürel diplomasi uzmanları çeviri etkilerini ve kültürel diplomasinin daha fazla amacını kolaylaştırmak için, benimsenen kültürün kullanımı da incelenmiştir [25]. Kültürel diplomasinin sahip olabileceği istenmeyen etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekir [26]. Genel olarak, kültürel diplomasinin Türk kültürünü tanıtma ve Türk yumuşak gücünü geliştirmedeki başarısı büyük ölçüde hedef ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır [22].

Kültürel diplomasinin uluslararası toplumdaki Türkiye algısı üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Genel kanı; kültürel diplomasi, özellikle uluslararası toplumda bir devlet algısı açısından, kamuoyunun şekillenmesinde önemli bir role sahiptir [21]. Bu nedenle kültürel diplomasinin Türkiye algısı üzerindeki etkisini incelemek stratejiler kurmak gerekmektedir [22]. Kültürel diplomasi, hedeflerin, uygulama tekniklerinin, varsayılan etkilerin ve etkilerin değiştiği bir dizi uygulamayı kapsar [2]. Bazı durumlarda, kültürel diplomasinin etkilerinin her zaman aynı olmadığı, ağlar geliştirme ve kültürel alışverişi kolaylaştırmadaki rolünün değişebileceği bulunmuştur [26]. Ek olarak, kültürel diplomasinin araçları ve yaklaşımları, kültürel organizasyonlar ve bu tür araçlara karşı direnişleri bağlamında da incelenmiştir [11]. Bu, kültürel diplomasi için ayrılan bütçelere de yansımaktadır, ancak bu bütçelerin miktarlarında zamanla gözle görülür bir azalma olduğu gözlemlenmiştir [24]. Ayrıca, Alman Yurtdışı Kültürel İlişkiler Konseyi’nin kurucu başkanı Theodor Heuss, diplomaside kültürel etkinin rolü konusunda net bir anlayışa sahip bir örneklemedir [10]. İstenen etkileri elde etmek için kültürel diplomasinin kullanılması gerektiğini [23] ve daha fazla diyalog ve etkileşimi kolaylaştırmak için benimsenen kültürün kullanılması gerektiğini [25] önermesiyle bilinen Heuss konuyu etkin bir şekilde kullanan ve önemseyen bir vizyona sahip olduğu söylenebilir.

Kültürel diplomasinin Türkiye için uzun vadeli sonuçları nelerdir?

Türkiye bir süredir yumuşak gücünü yansıtmak ve diğer ülkelerle bağlantılar kurmak için kültürel diplomasiyi kullanmaktadır. Bu strateji, yabancı kamuoyunu etkilemek için tasarlanmış bir dizi program ve proje geliştirilerek yapılmıştır. [21] Yabancı kamuoyunun bu programlarla tanışmasının Türkiye’ye bakışını şekillendireceğine inanılmaktadır [22]. Geçmişte kültürel diplomasi, çeşitli hedefleri, uygulamaları, yöntemleri ve varsayılan etkileri içeren farklı şekillerde tanımlanmıştı [2]. Türkiye, arzulanan etkileri elde etmek için edebiyat, sanat ve müzik gibi kültürel ürünleri etkin bir şekilde kullanmadır [25]. Türkiye Konseyi, kültürel diplomasinin önemli bir savunucusu olmuş ve bunu ülkenin nüfuzunu ve itibarını artırmak için etkin kullanmayı amaçlamaktadır [10]. Yıllar geçtikçe, Türkiye kültürel diplomasiye yönelik olarak kültürel enstitüler oluşturmak da dahil olmak üzere bir dizi yaklaşım geliştirmiştir [23]. Bunun, ülkeler arasında ağların ve ortaklıkların oluşturulmasına izin verdiği için faydalı olduğuna inanılmaktadır [26]. Bununla birlikte, kültürel diplomasinin çok fazla araçsal politikalara odaklandığına ve sektörler ile devletler arasında çatışmaya yol açtığına inananlar bulunmakta[11]. Ayrıca, kültürel diplomasinin etkinliğinde bir düşüşe yol açan, [24] devletin  finansmanında bir azalma olmuştur. Buna rağmen kültürel diplomasi, Türkiye’nin yumuşak güç stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmiştir ve etkileri küçümsenmemelidir.

Kültürel Diplomasinin Geleceği

Kültürel diplomasinin etkinliğini artırmak için hangi stratejiler kullanılabilir?

Kültürel diplomasi, tarih boyunca uluslararasında anlayış köprüleri kurmak için etkili bir araçtır. Diyalog oluşturmak, güven kazanmak ve kültürel varlıkları tanıtmak için Hindistan’da Bollywood, ABD’de Hollywood ve Japonya’nın mutfak gelenekleri gibi farklı kültürel boyutları kullanır [27]. Kültürel diplomasi çabalarından yararlanmak, bir ülkenin yaratıcı endüstrilerini destekleyebilir ve topluma yakışır işler yaratabilir [28]. Girişimler, kültürel çeşitliliği, küresel vatandaşlığı teşvik ederek, ulusal ve yerel kültürel varlıkları geliştirerek ülkelere fayda sağlayabilir [28]. Bununla birlikte, bu kaynaklar genellikle yeterince takdir edilmemekte ve yeterince kullanılmamakta, bu da kültürel diplomasinin etkinliğini sınırlamaktadır [27]. Kültürel diplomasinin etkinliğini artırmak için stratejiler, sanatçıların hareketliliğini sağlamayı, müze eserlerini ödünç vermeyi, yaratıcı endüstrileri desteklemek için uzmanlıkları bir araya getirmeyi ve dil programları başlatmayı içerir [28]. Kültürel çeşitliliğe değer vermek, sosyal katılımı ve refahı artırarak, katılımın artmasına ve topluma ait olma duygusuna yol açar [28]. Şehirler aracılığıyla yapılan küresel değişimler, işbirliğini, liderliği teşvik edebilir ve karşılıklı yarar sağlayan uzmanlığı bir havuzda toplayabilir [28]. Kültürel diplomasi, projeksiyona odaklanmaktan işbirliğine doğru evrilmekte ve yerel düzeyde yeni kültür temelli ağ oluşturmak, işbirliği biçimlerini geliştirmekte bu yolla ilgi görmektedir [28]. Bölgesel düzeydeki kültürel diplomasi girişimleri, değerlerin, uzmanlığın paylaşılması ve bölgesel entegrasyonun desteklenmesi için güçlü kanallardır [28]. Pandemi sonrası iyileşme için kültürel sektörün yönetişim modellerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip çok katmanlı kültürel diplomasi çabaları ile birlikte, kültürel diplomaside geniş ve çeşitli paydaşların katılımına doğru bir geçiş olmaktadır [28]. Kültürel diplomasi, karşılıklı anlayışı, güveni ve kültürel çeşitliliğe maruz kalmayı destekler ve çok taraflı işbirliğini güçlendirebilir, yenileyebilir, ayrıca işbirliği ve diyaloğu teşvik ederken dünyanın kültürel çeşitliliğini artırabilir [28]. Küreselleşmiş bir dünyada kültürel diplomasi, barış ve istikrara katkıda bulunma potansiyeline sahiptir ve çeşitli işbirliği alanlarında uluslararası ilişkileri geliştirebilir bir özelliğe sahiptir [28]. Kültürel diplomasi, ülkeler tarafından kültürel farklılıklarını desteklemek için kullanılan bir stratejidir ve dezenformasyon, sosyal eşitsizlikler, çatışma ve iklim değişikliği gibi acil küresel sorunları ele alabilir [28]. Ülkelerin kültürel varlıklarının, tarihi ve sosyal miraslarının tanınmasını, dijital teknolojilerin kullanımını, sivil toplumla angajmanı ve uluslararası kültürel işbirliğini hedefleyebileceği gibi, kendi kendini tanıtmadan değer tanıtımına geçiş, kültürel diplomasinin etkinliğini artırabilir [28 ]. Kültürü merkeze yerleştirmek, kültürel sektöre, istihdama ve sosyal projelere yatırım yapmak gibi kültürel diplomasi çabalarının etkinliğini de artırabilir [28]. Kültürel diplomasinin bir örneği olarak, Carmen operası uluslararası başarı elde etti… Dünya çapında kutlandı ve hikaye bir Fransız yazar tarafından İspanya’da yaşayan bir çingene hakkında yazılmış ve kültürel sınır geçişleri fikrini vurgulamıştır [27]. Ayrıca Carmen’deki Habanera aryası, farklı kültürlerin kaynaşmasını örnekleyen bir Küba şarkısına dayanmaktadır [27]. 

Kültürel diplomasi yoluyla Türk kültürünün daha fazla tanıtılması için hangi yeni girişimlerin yapılabileceğini öğrendi?

2007 yılında, Türk kültürünü ve dilini tanıtmak için yeni bir girişim olarak Türkiye’de Yunus Emre Enstitüsü kuruldu [28]. Bu enstitünün temel amacı, Türk kültürünün çeşitliliğini sergilemek ve yabancı ülkeler arasında bir köprü görevi görmektir [28]. Bu enstitü, Türkiye kültürünü birçok ülkeye tanıtma başarısı göstermiş ve diğer kurumlara örnek teşkil etmiştir. Benzer şekilde, Arap Birliği ve Afrika Birliği de birliği  kültürün önemini kabul etmiş ve kültürel girişimleri desteklemek için örgütler kurmuştur [28]. Örneğin, Afrika Birliği, kültürün insanları birleştirmedeki rolünü vurgulamak için Afrika Kültürel Rönesans Şartı’nı oluşturmuştur [28]. Ek olarak, Bağımsız Devletler Topluluğu, kültürel çıkarlarını desteklemek için Hükümetler arası Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği Vakfı’nı başlatmıştır [28]. Pandemi ayrıca, MERCOSUR tarafından kültür sektörü üzerine ortak istatistiksel çalışmaların yayınlanması gibi, bölgesel düzeyde kültür konusunda daha derin iş birliğine yol açmıştır [28]. Tüm bu girişimler, uluslararası ilişkilerde kültürün önemini ve kültürel diplomasinin sağlanması için daha fazla kuruluşun kurulması gerektiğini göstermektedir.

Türkiye’de kültürel diplomasinin geleceğinde teknoloji nasıl bir rol oynayabilir?

COVID-19 pandemisi, kültürel diplomasi için yeni yollar açan dijital araçlara ve teknolojilere [28] olan talebin artmasıyla sonuçlandı. Günümüzde teknolojinin kullanımı, ülkeler arasında kültürel alışverişi ve işbirliğini kolaylaştırabilmektedir [28], bu da farklı kültürler arasında daha iyi bir anlayış oluşturmaya yardımcı olabilir. Kültürel diplomasiyi teşvik etmede oldukça başarılı olabilen canlı yayın turları, sanal gerçeklik ve Kuaishou gibi platformlar gibi çeşitli dijital platformlar ön plana çıkmıştır [28]. Ek olarak, dijital platformlar artık sadece görünürlük ve yayma için değil, aynı zamanda izleyicileri çekmek içindir [28]. Dijital teknolojiler, kültürel diplomasi yöntemlerini dönüştürmektedir ve “ağ kültürel diplomasisi” terimi, dijital teknolojiler etrafında gelişen bir terimdir [28]. Bu teknolojik platformlar, kültürler arasındaki boşlukları kapatmaya ve kültürel diplomasinin gelişmesine yardımcı olabilir. bu da daha uyumlu bir kolektif küresel kimliğin yaratılmasına yardımcı olabilir.

Bu araştırma makalesinde tartışması, Türk kültürünü kültürel diplomasi yoluyla tanıtma konusunu ve bunun Türkiye’ye getirebileceği potansiyel faydaları ele alınmıştır. Makalede tanımlandığı şekliyle kültürel diplomasi, bir devletin diplomatik makamları tarafından kültür politikası alanındaki dış politika çıkarlarını desteklemek için yürütülen bir dizi faaliyettir. Makalemde, kültürel diplomasinin bir devletin dış politika hedeflerine ulaşmasında etkili bir araç olduğunu ve terimin doğru bir şekilde tanımlanması koşuluyla Türk kültürünü tanıtmak için kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Tartışma, devletler arasında kültürel alışverişi teşvik etmede ve farklı kültürleri daha iyi anlamada kültürel diplomasinin önemini vurgulamaktadır. Kültürel diplomasi ile kamu diplomasisi arasındaki çizginin genellikle bulanık olduğunu kabul edilmektedir, ancak kültürel diplomasinin kamu diplomasisinin önemli bir alt kümesi olduğunu iddia edilmektedir. Türkiye gibi bir devlet dilini, kültürünü ve değerlerini yayarak anlamlı ilişkiler kurabilir ve dış politika hedeflerini ilerletebilir. Tartışma ayrıca dijital teknolojilerin kültürel diplomaside gelişen rolünün de farkındalığında yoğunlaşmaktadır. Bu da “ağ kültürel diplomasisinin” ortaya çıkmasına yol açmıştır. Canlı yayın turları ve sanal gerçeklik gibi bu teknolojiler, kültürel diplomasiyi teşvik etmede oldukça başarılı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca USIA gibi kültür enstitülerinin kurulması yabancı ülkeler arasında bir köprü görevi görebilir ve Türk kültür ürünlerinin tanıtımına yardımcı olabilir. Türkiye bu organizasyonlardan yararlanmalıdır. Ayrıca tartışma, kültürel diplomasinin uzun vadeli doğasını ve siyasi, ekonomik ve kültürel çıkarlar açısından potansiyel faydalarını vurgulamaktadır. Kültürel diplomaside başarının doğaçlama, sıkı çalışma, risk alma ve bir amaç duygusu gerektirdiğini kabul edilmektedir. Bununla birlikte, kültürel diplomasi kaynaklarının genellikle yeterince kullanılmadığını ve etkinliğini sınırladığını da kabul edilmesi gereken bir realitedir. Tartışma, kültürel diplomasinin Türk kültürünü tanıtma ve Türk yumuşak gücünü geliştirmedeki başarısının, hedef ülkenin gelişmişlik düzeyi gibi faktörlere bağlı olduğunu belirterek sona ermektedir. Ayrıca, kültürel diplomasi girişimleri yoluyla kültürel çeşitliliğin, küresel vatandaşlığın, ulusal ve yerel kültürel varlıkların geliştirilmesinin önemi kabul edilmektedir. Genel olarak, tartışmamda, araştırma makalesinde vurgulanan ana noktaların kapsamlı bir analizini sunmaktadır.  Kültürel diplomasi tartışmasında tarlar, dijital teknolojilerin bu alanda gelişen rolünü kabul etmektedir. “Ağ kültürel diplomasisinin” ortaya çıkmasıyla birlikte, dijital platformlar kültürel anlayışı ve alışverişi teşvik etmek için güçlü araçlar haline gelmiştir.

Sonuç olarak Türkiye koordineli bir stratejiyle Kültürel diplomasiye daha fazla imkân ve bütçe ayırmalıdır. Bu öneri Millî menfaatler açısından önemli bir argümandır.

Kaynakçalar:

 1-Pajtinka, E. Çağdaş uluslararası ilişkilerin teori ve pratiğinde kültürel diplomasi . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.ceeol.com/search/article-detail?id=196328

2-Ang, I., Isar, Y., Mar, P. Kültürel diplomasi: ulusal çıkarların ötesinde mi? . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286632.2015.1042474

3-Kim, H. Kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi arasındaki teorik boşluğu doldurmak . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE07227260

4-Schneider, C. Kültürel diplomasi: Tanımlaması zor ama görseydiniz bilirdiniz . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.jstor.org/stable/24590653

5-Clarke, D. Kültürel diplomasi . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/133791/

6-Arndt, R. [KİTAP][B] Kralların ilk çaresi: Yirminci yüzyılda Amerikan kültürel diplomasisi . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde, books.google.com’dan alındı

7-Saliu, H. Çevrimiçi iletişim çağında Kültürel Diplomasinin yeni doğası . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.ceeol.com/search/article-detail?id=697056

8-Özkan, A. Kamu diplomasisi politikalarının eğitim alanındaki stratejik uygulamaları ve Türkiye’nin kültürel diplomasi potansiyeli . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815004784

9-Collins, N., Bekenova, K. Avrupa kültürel diplomasisi: Kazakistan ile diaspora ilişkileri . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286632.2017.1343309

10-Taylor, P. Kültürel diplomasi ve British Council: 1934—1939 . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.cambridge.org

11-Nisbett, M. Araçsalcılık üzerine yeni bakış açıları: kültürel diplomasi üzerine ampirik bir çalışma . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286632.2012.704628

12-MacDonald, K. İfade ve Duygu: Yeni Zelanda’da Kültürel Diplomasi ve Ulus Markası . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/1884

13-Gould-Davies, N. Sovyet kültürel diplomasisinin mantığı . (nd) 16 Temmuz 2023’te akademik.oup.com/dh/article-abstract/27/2/193/499108 adresinden alındı.

14-Lane, P. [KİTAP][B] Fransız bilimsel ve kültürel diplomasisi . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde, books.google.com’dan alındı

15-Grincheva, N. [HTML][HTML] “Dijital tecrit” altında kültürel diplomasi: Müze diplomasisinde pandemik zorluklar ve fırsatlar . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde link.springer.com/article/10.1057/s41254-021-00237-z adresinden alındı

16-Triandafyllidou, A., Szucs, T. [KİTAP][B] AB kültürel diplomasisi: zorluklar ve fırsatlar . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, cadmus.eui.eu/handle/1814/46904

17-Grincheva, N. Kültürel diplomasi 2.0: Müze uluslararası uygulamalarında zorluklar ve fırsatlar . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde, journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/221 adresinden alındı.

18-Kitsou, S. Diplomaside kültürün gücü: Fransa ve Almanya’daki ABD kültürel diplomasi örneği . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde Surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/3/ adresinden alındı.

19-Lane, P. [KİTAP][B] Fransız bilimsel ve kültürel diplomasisi . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde, books.google.com’dan alındı

20-arta, C. Giriş: Avrupa’da Kültürel Diplomasi: Yerel ve Uluslararası Arasında . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21544-6_1 adresinden alındı.

21-Clarke, D. Kültürel diplomaside kültürel ürünlerin rolünü kültürel çalışmalar perspektifinden kuramsallaştırma . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286632.2014.958481

22-Demir, F., İm, H. Kültür Enstitülerinin İkili Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım Akışlarına Etkileri: Kültürel Diplomasi mi, Ekonomik Fedakarlık mı? . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/twec.12906 adresinden alındı.

23-Liska, G. “Kültürel Diplomasi” Siyaseti . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.cambridge.org

24-Glade, W. Kültürel diplomasinin doğuşu ve organizasyonundaki sorunlar: kısa bir eleştirel tarih . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632920903449019

25Von Flotow, L. “Hangi ulusun ruhunu?”: Kültürel diplomasi olarak çevrilmiş edebiyat . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde, books.google.com’dan alındı

Ociepka, B., Arendarska, J. Uluslararası ilişkilerde bir ağ ve ağ olarak kültürel diplomasi: Rusya’da kültürel diplomasi örneği . (nd) 16 Temmuz 2023 tarihinde journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/21582440211054119 adresinden alındı.

Kültürel Diplomasinin Geleceği . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.sir.advancedleadership.harvard.edu

Son Teknoloji | Öne çıkmaktan uzanmaya: sürdürülebilir kalkınma için kültürel diplomasi . (nd) Erişim tarihi: 16 Temmuz 2023, www.unesco.org

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER

GELECEKTE BİR GÜN KIBRIS…

                                                       ‘’ Dünya kamuoyu bu sabahın erken saatlerinde Kıbrıs