Search
Close this search box.

Türkiye Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç

Mert Ünsal

Türkiye’ nin kamu diplomasisi nasıl olmalı ve Yumuşak Güç.

Kamu diplomasisi, bir ülkenin imajını şekillendirmede ve diğer uluslarla ilişkilerini etkilemede çok önemli bir rol oynar. Küreselleşme, günümüzde yaşanan bir çok özel durumdan dolayı yavaşlasa da, ülkelerin birbiriyle ilişkilerinin dijitalleşmesi, sosyal medyanın gelişmesi, serbest dolaşımın artması ve bir dizi teknolojik yeniliklerin desteğini araç olarak kullanıldığı kamu diplomasisinin etkinliği küçümsenemez bir boyuttadır. Bu araştırma makalesi, kamu diplomasisi kavramını ve önemini Türkiye’ye özel bir odakla keşfetmeyi, Türkiye’nin kamu diplomasisinin zorluklarını, hedeflerini ve stratejilerini inceleyerek, Türkiye’nin uluslararası konumunu nasıl geliştirebileceği ve siyasi ve ekonomik ilişkilerini nasıl güçlendirebileceği konusunda fikir edinmeyi amaçlamaktadır.

Başat olarak, kamu diplomasisinin neyi gerektirdiğini tanımlamak önemlidir. Kamu diplomasisi, bir ülkenin kendi ulusal çıkarlarını, değerlerini ve politikalarını geliştirmek için yabancı Ülkeler ile iletişim kurma ve bağlantı kurma çabalarını ifade eder. Öncelikle hükümetler arasındaki etkileşime odaklanan geleneksel diplomasinin aksine, kamu diplomasisi vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi devlet dışı aktörlerle ilişki kurmanın önemini vurgular. Bunu yaparak kamu diplomasisi, algıları şekillendirmeye, ilişkiler kurmaya ve bir ülkenin dış politika hedefleri için uygun bir ortam yaratmaya çalışır.

Ancak, Türkiye’nin kamu diplomasisi, ele alınması gereken çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Mevcut siyasi ortam, demokrasi ve haklar konusunda Uluslar Arası normatiflerin altında olmak ve bölgesel dinamikler, Türkiye’nin yurtdışında olumlu bir imaj yaratma dahil güçlü ikili ilişkiler kurma çabalarının önünde önemli engeller oluşturmaktadır. Kamu diplomasisine etkin bir şekilde dâhil olmamak; yanlış anlamalara, yanlış algılamalar ve diğer ülkelerle gergin ilişkiler gibi potansiyel risklere neden olabilir. Bu nedenle, Türkiye’nin çıkarlarını uluslararası sahnede etkin bir şekilde ilerletebilmesi için bu zorlukları belirlemesi ve üstesinden gelmesi zorunludur.

Türkiye’nin kamu diplomasisinin hedefleri çok yönlü olmalıdır. Birincisi, Türkiye diğer ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye daha fazla odaklanmalı, daha fazla çalışmalıdır. Böylece; Türkiye, dış politika hedeflerini etkili bir şekilde ileterek ve diyaloga girerek daha güçlü ortaklıklar geliştirebilir, yatırımları çekebilir ve ticaret fırsatlarını teşvik edebilir. İkincisi, Türkiye yurtdışındaki imajını iyileştirmeyi hedeflemelidir. Bu, kavram yanılgılarını ele almayı, kültürel mirasını desteklemeyi ve bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkılarını vurgulamayı içerir. Türkiye bu strateji ile  yumuşak gücünü geliştirebilir ve küresel ilişkilerdeki etkisini artırabilir. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarına uygun stratejiler benimserken sosyal medyanın tartışılmaz gücünü kullanmak zaruri hale gelmiştir. Sosyal medya platformlarını kullanmak, doğrudan iletişim ve bilgi paylaşımına izin verdiği için uluslararası toplum ile etkileşim kurmanın etkili bir yolu olabilir. Ek olarak, Türkiye, istenen sonuçları sağladıklarından emin olmak için kamu diplomasisi girişimlerinin etkinliğini değerlendirmeyi düşünmelidir. Türkiye, çabalarının etkisini izleyerek ve değerlendirerek bilgiye dayalı somut kararlar alabilir ve kamu diplomasisi yaklaşımını sürekli olarak geliştirebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin kamu diplomasisi uluslararası konumunun şekillenmesinde ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin etkileşiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, zorlukları ele alarak, net hedefler belirleyerek ve etkili stratejiler uygulayarak kamu diplomasisi çabalarını artırabilir ve istenen sonuçlara ulaşabilir. Bu araştırma makalesi, Türkiye’nin kamu diplomasisini nasıl güçlendirebileceğine ve imajını ve çıkarlarını küresel sahnede etkili bir şekilde nasıl yansıtabileceğine dair değerli bilgiler sağlayarak bu hususları ayrıntılı olarak inceleyecektir.

Kamu diplomasisinin tanımı

Kamu diplomasisi nedir?

Kamu diplomasisi bir kavramdır yeni uluslararası sistemde daha stratejik bir rol üstlenmiş olsa da eski zamanlardan gündemde olan bir kavramdır. Kültür, eğitim ve spor [1] gibi yumuşak güç unsurlarının yanı sıra propaganda ve imaj verme yönetmeleri [2] kullanılarak bir Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini içerir. Amacı, yabancı kamuoyunu bilgilendirmek ve yeri geldiğinde güvenlik politikası gereği manipüle etmek, etkisini artırmak, yanlış anlamaları düzeltmek ve toplumlar arası derin bir diyalog kurmaktır [1]. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerde bir çalışma konusudur [2] ve bir halkla ilişkiler biçimi olarak kabul edilir [1]. Ayrıca kamu diplomasisi sadece kişinin kendi ülkesi ile ilgili değildir; bu herkesin işidir ve en güvenilir ses çoğu zaman kişinin kendi sesi değil farklı seslerin amaca uygun ortaya çıkartılmasıdır [3]. Kamu diplomasisini daha iyi anlamak için geçici göçmenlerin iletişim davranışlarının incelenmesi [1] ve mevcut kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi [3] gerekmektedir. Lord Carter of Coles, Aralık 2005’te [3] kamu diplomasisinde FLEX ve YES gibi değişim programlarının rolüne odaklanan bağımsız bir kamu diplomasisi incelemesi yaptı [1]. Bu çalışmada Kamu diplomasisinin eğitim alanında başarılı olma potansiyeline sahip olduğu ve Türkiye gibi ülkelerin kamu diplomasisi stratejilerini kullanma potansiyeline sahip olduğu açıkça belirtilmektedir [1]. Bu nedenle, kamu diplomasisi yeni uluslararası sistemde stratejik bir faktördür ve kamu diplomasisinin öneminin [1] yanı sıra bürokratik yapı üzerindeki etkilerinin [3] kabul edilmesi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamu diplomasisinin amaçları nelerdir?

Kamu diplomasisinin amaç ve hedefleri çeşitli ve karmaşıktır [4]. Bu nedenle; Kamu diplomasisi uzun yıllardır var olmasına rağmen hala tartışma ve kafa karışıklığı konusu olmaya devam etmektedir [4]. Kamu diplomasisinin kesin tanımı üzerinde anlaşmaya varılmamıştır ve bazen propaganda veya ulus markalaşması ile karıştırılır [4]. Ayrıca kamu diplomasisi, kamuoyunu ve tutumlarını etkilemek ve farklı ülkeler veya gruplar arasında ilişkiler kurmak için kullanılmakla kalmaz [4], Aynı zamanda bir ülke veya kuruluşun olumlu bir imajını teşvik edebilir [4]. Örneğin, Rusya’nın kamu diplomasisinin iki ana amacı vardır: Arzulanan büyük güç statüsünü ve rolünü geliştirmek ve zayıf imajını ve itibarını iyileştirmek [4]. Ukrayna/Rusya savaşının her aşamasında medyanın etkin kullanılması her iki tarafın bu konuda üstünlük sağlama çabalarını konumuz açısından gözlemlediğimizde etkinliğin gücü daha da ortaya çıkmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler; kamu diplomasisi araştırmasının bu amaçlara ve ayrıca kamu diplomasisi mesaj stratejilerinin ekonomik gelişme, demokrasi düzeyi ve ülkenin algıları ile nasıl ilişkili olduğuna odaklanması gerektiğini önermektedir [4]. ABD Büyükelçiliği’nin kamuya açık diplomatik iletişimi aynı zamanda küresel toplum ile  ilgili ortak değerlere ve çıkarlara odaklanmayı amaçlamaktadır [4]. Son olarak, kamu diplomasisi, iletişim teknolojilerinin evrimi ile sürekli olarak dönüşmeli ve geçiş ülkelerinin yararına savunuculuk ve tanıtım mesajı stratejileri kullanmalıdır [4].

Kamu diplomasisinin geleneksel diplomasiden farkı nedir?

Kamu diplomasisi kavramı, ancak en çok Soğuk Savaş sırasında analiz ve rafine edildi [5]. 1960’ların ortalarında, Edmund Gullion “kamu diplomasisi” terimini icat etti ve o zamandan beri, davranışlarını etkilemek amacıyla kamuoyunu şekillendirmek için kamu iletişimi ve medyanın kullanılmasını içeren bir tür diplomasiye atıfta bulunmak için kullanıldı.  Kamu diplomasisi, kamu iletişimi ve medyanın kullanımı gibi geleneksel diplomasi ile bazı unsurları paylaşırken, ikisi arasında çok önemli bazı farklılıklar da göz ardı etmemek gerekir [5]. Örneğin, kamu diplomasisi, hükümetlerin faaliyetleri ile sınırlı olmayıp, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve özel vatandaşların faaliyetlerini de içermektedir [5]. Ek olarak, iki kavram bazen kesişse de, kamu diplomasisi propagandadan farklıdır [5].

Diğer taraftan, hükümetler olayların kendi çıkarlarına uygun versiyonlarını yaymak için kamu diplomasisini kullanabilirken, eleştirmenler kamu diplomasisinin aslında bir tür propaganda olduğunu iddia etmektedirler [5]. Her halükarda, kamu diplomasisi diplomasi pratiğinde önemli bir araç haline geldi ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından kamuoyunu şekillendirmek ve dış politikayı etkilemek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Türkiye’nin kamu diplomasisinin zorlukları

Türkiye’nin önündeki mevcut zorluklar nelerdir?

Bu noktada, Türkiye’nin kendisini demokratik ve ekonomik bir model olarak sunmayı içeren yumuşak güç politikasının ekonomik ve siyasi etkisini analiz ederek değerlendirmek konunun anlaşılmasına yararı olacaktır. Bu amaçla Türkiye, eski müttefikleriyle ilişkilerini sürdürmekte ve çok sayıda yumuşak güç politikası ve stratejisi kullanmakta başarılı olmuştur [6]. Yumuşak güç politikasının önemli bir kısmı, ülkenin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika, Güney/Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi çeşitli bölgelerde ilişki kurmasını ve katılmasını sağlayan kültürel etkiler oluşturmaktadır [6]. Türkiye’de profesyonelleştirilmiş kamu diplomasisi çabaları 2000’den sonra başlamıştır [7], ancak Türkiye hala kamu diplomasisi yoluyla ulus markasını etkili bir şekilde iletme zorluğuyla karşı karşıyadır [8]. Buna ek olarak, geçmişte yaşanan askeri darbeler ve askeri muhtıralar gibi Türkiye’nin demokrasisindeki aksamalar, günümüzde ‘’Hibrit Sistem ‘’ tanımlaması Türkiye’nin kamu diplomasisinin önünde engeller oluşturmaktadır [7]. Kıbrıs sorunu ve AB katılım süreci gibi diğer dış politika endişeleri, ülke hakkındaki küresel kamuoyunu şekillendirmek için Türkiye’ nin dış politika mesajlarını iletme görevini daha da karmaşık hale getirmektedir [7]. Makale kendi sınırları içerisinde  Türkiye’nin kamu diplomasisinin önündeki mevcut zorluklar hakkında tam bilgi vermemektedir [9], ancak, ülkenin kamu diplomasisi yoluyla bölgesel ve küresel nüfuzunu artırmak için daha yapacak çok işi olduğu açıktır[8].

Ne kamu diplomasisi yapmamanın potansiyel riskleri nelerdir?

Kamu diplomasisi yapmamanın potansiyel riskleri çok yönlüdür ve uluslararası arenanın birçok yönünü etkileyebilir. Kamu diplomasisi uygulayıcıları, uluslararası toplumla ilişki kurmaya çalışırken önlerinde yatan zorlukların farkında olmalıdır [10]. Örneğin, Kamu Diplomasisi Ofisi’nin yapısı, stratejiyi oluşturan tarafından istenen sonuçları sağlayamayabilir [10]. Ayrıca, program yerel sorunları ve kültürel normları tanımalı ve ele almalıdır [11]. Bu özellikle kamu diplomasisine yatırım yapan Türkiye ve Romanya gibi ülkelerde geçerli olup [2] ek olarak, kamu diplomasisinin etkileri Soğuk Savaş bağlamında gözlemlenebilir [12]. Kamu diplomasisi uygulayıcıları, kamu diplomasisi gibi araçları kullanarak, angajmanlarının etkilerini daha kolay ölçebilirler [11].  Uygulayıcılar, liberal devletler de savaşa girebileceğinden, kamu diplomasisinin yerel etkilerinin farkında olmalıdır [14]. Son olarak, Türkiye yapısal ve liberal  demokrasi konusunda daha hassas davranmalıdır. 

Türkiye’nin kamu diplomasisi nasıl geliştirilebilir?

Türkiye, Uluslararası literatürlerde kamu diplomasisini en son geliştiren ülkelerden birisi olarak görülmektedir. Nitekim Türkiye’ nin diplomasi stratejileri [17] ve bunun gerekliliği birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır [18]. Türkiye, yumuşak güç kullanarak algısını ve imajını iyileştirirken [7] , Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi gibi bazı olumlu sonuçlar elde ederken [9] Aynı zamanda dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ nın da Karabağ savaşı ve sonrasında çıkarlarını korumasını destekleme becerisini göstermiştir.  Ek olarak, Türkkiye’ nin , kamu diplomasisi çabalarına [19] hizmet etmesi için Anadolu Ajansı’nı kurdu ve bu, Türk hükümetinin karşı karşıya olduğu sorunlara odaklanmayı artırmaya yardımcı oldu [20]. Ancak, AA’ sının tarafsızlığı konusunda bir çok tartışma hala devam etmektedir. Bu konunun ivedilikle çözümlenmesini Türkiye kamu diplomasisi açısından önem arz etmektedir. Nitekim; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne kabulüne verilen desteğin [22] kanıtladığı gibi, kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler birleşmesi ve medya kampanyaları nedeniyle Türkiye’nin yumuşak gücü arttı [23]. Özellikle 2012 Yılına kadar AB müktesebatına uyum konusunda yapılan düzenlemeler olumlu yönde  tekrar gözden geçirilmelidir. Dolayısıyla, Türkiye’nin kamu diplomasisinin karşı karşıya olduğu bazı büyük zorluklara rağmen, iyileşmekte olduğuna dair bazı olumlu işaretlerin var olduğu da gerçektir.

Türkiye’nin kamu diplomasisinin hedefleri

Türkiye’nin kamu diplomasisinin hedefleri ne olmalıdır?

Türkiye’nin kamu diplomasisinin ana hedefleri şunlardır: ülke hakkındaki küresel kamuoyunu şekillendirmek, uluslararası topluma olumlu bir Türkiye imajı yansıtmak ve yumuşak güç ve stratejik iletişim için yeni kapasiteler geliştirmek [7]. Bu yaklaşım, Türkiye’nin büyüyen bölgesel rolüne ve etkili iletişim politikalarına yönelik artan ihtiyaca yanıt olarak gelişmiştir [7]. Bu hedeflere ulaşmak için Türkiye, dış politika mesajlarını iletmek için çeşitli hükümet ve hükümet dışı araç ve kuruluşları kullanmalıdır [7]. Türkiye özellikle yumuşak gücünü Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya’da genişletmeye odaklanmıştır [24]. Çeşitli boyutları ve çehreleriyle yeni Türk anlatısı, Türkiye’nin kamu diplomasisinin kilit bir yönüdür [24]. Amaç, Türkiye’nin tarihini, kültürünü ve coğrafyasını stratejik varlıklara dönüştürmektir [24]. Ek olarak, Türkiye’nin kamu diplomasisi, yeni Türkiye’nin hikayesini geniş bir küresel izleyici kitlesine anlatmayı amaçlamaktadır [24]. Bu, ülkenin uluslararası toplum nezdinde olumlu bir imaj yansıtmasına ve Türkiye hakkındaki dünya kamuoyunu şekillendirmesine yardımcı olacaktır.

Türkiye’nin kamu diplomasisi siyasi ve ekonomik ilişkileri nasıl etkileyebilir?

Türkiye, dünyadaki siyasi ve ekonomik ilişkileri etkilemek için yumuşak bir güç yaklaşımı geliştirirken, bu yumuşak güç yaklaşımı, bölge ile kültürel bağları yeniden canlandırmayı amaçlayan kamu ve kültürel diplomasi üzerine inşa edilmiştir [25]. Türkiye, bölgede yumuşak güç oluşturmak için Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, TRT ve Anadolu Ajansı gibi araçları çok iyi değerlendirmektedir [25]. Ek olarak, Türkiye’nin yumuşak güç politikasını etkili uygulamak için tarihine, kültürüne ve coğrafyasına dayanmaktadır [6]. Bu, ortak tarihi, coğrafi, dini, kültürel, ekonomik ve siyasi bağları vurgulayarak Türkiye’nin Orta Doğu ülkelerine yönelik yumuşak güç politikasını sergilemeyi amaçlayan makaleler ve aktiviteler aracılığıyla yapılmaktdır [6]. Bu yaklaşımın siyasi ve ekonomik ilişkileri etkilemede etkili olduğu kanıtlanmıştır [6]. Türkiye’nin yumuşak güç politikasını vaka değerlendirmeleri ve literatür taramaları yoluyla analiz eden, ekonomik ve politik etkilerin yanı sıra kültürel etkileri de araştıran çalışmalarda nu durum net olarak tespit edilmektedir.[6]. Ayrıca, Türkiye’nin kamu diplomasisi Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika, Güney/Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi bölgelere uzanırken [6], siyasi ve ekonomik ilişkileri etkilemedeki etkinliğide göz ardı edilmemelidir.

Türkiye’nin kamu diplomasisi yurtdışındaki imajını iyileştirmek için nasıl kullanılabilir?

Bu bağlamda, Türkiye yurtdışındaki imajını iyileştirmek için kamu diplomasisini kullanmıştır ve kullanmaya geç de ols devam etmekdir[26]. Türkiye, uluslararası imajını iyileştirmek için yabancı toplumlara ulaşmak için küreselleşmeden ve giderek birbirine bağlanan dünyadaki gelişmelerden yararlanmıştır [26]. Türkiye, anlatısını yaymak için dijital ve sosyal medya platformlarının kullanımı da dahil olmak üzere farklı iletişim stratejilerine yatırım yapması [26], Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde kilit bir oyuncu olmasına olanak tanıyarak, dünya çapındaki izleyicilere ulaşmada başarılı olmasına katkıda bulunmuştur [26]. Bunun nedeni, kamu diplomasisinin profesyonel diplomatlarla sınırlı olmayıp, aynı zamanda uluslararası ilişkilere katılan ortalama vatandaşları da kapsamasıdır [26]. Bu evrim, internet gibi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, bireylerin birbirleriyle etkileşime girmesine ve bağlantı kurmasına izin vererek mümkün kılmaktadır [26]. Uluslararası arenada bir ulusun imajına yapılan atıflar, kutsal kitaplar [2] gibi eski metinlerde bulunabilir. Antik Yunan ve Roma’dan İtalyan Rönesansına kadar, yabancı milletlere yönelik diplomatik faaliyetler uluslararası ilişkilerin bir parçası olmuştur [2]. Bu da kamu diplomasisi kavramının yeni olmadığını ve tarih boyunca kullanıldığını göstermektedir [2]. Ayrıca, uluslar uzun süredir dış politikadaki imajlarını iyileştirmeyi amaçlamışlardır [2]. Bu nedenle, kamu diplomasisinin Türkiye’nin yurtdışındaki imajını iyileştirmek için bir strateji olarak kullanılması yeni bir kavram değil, yerleşik uygulamaların bir uzantısıdır [2].

Türkiye’nin kamu diplomasisi için stratejiler

Türkiye kamu diplomasisi hedeflerine ulaşmak için hangi stratejileri kullanabilir?

Türkiye, kamu diplomasisi hedeflerine ulaşmak için tarihi, kültürü ve coğrafyasına dayalı stratejik bir yumuşak güç politikası  [6][24], Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi çeşitli küresel bölgelerde [6] kullanılmakta ve ittifaklar oluşturmak ve devletlerin baskıcı meşruiyetine meydan okumak için kullanılmaktadır [17]. 2000 yılından sonra profesyonelleşen kamu diplomasisi çalışmaları ile Türkiye’ye ilişkin küresel kamuoyunu şekillendirmek için kamu diplomasisi kullanılmıştır [7]. Ayrıca, iktidar partisi liderlerinin yeni kimliği, Türkiye’nin bu bölgelerdeki yumuşak gücünü [9] genişletmesine ve aynı zamanda eski müttefikleriyle ilişkilerini sürdürmesine [6] olanak sağlamış, Dış politika mesajlarını iletmek için hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar aracılığıyla iletişim çabalarından da yararlanılmıştır [7]. Türkiye’nin yeni  hikayesini küresel bir izleyici kitlesine etkili bir şekilde aktarmak için birden fazla boyut ve yüz içermektedir[24]. Bütün bunlar göz önüne alındığında, Türkiye’nin kamu diplomasisi çalışmalarında tarihini, kültürünü ve coğrafyasını başarıyla kullanırken, aynı zamanda yeni bölgeler ve gelişen aktörlerle yakın ilişkiler kurarak eski korkuları aşmak için yeni bir kimlik yarattığı görülmektedir [24].

Nasıl Türkiye kamu diplomasisi yapmak için sosyal medyayı kullanabilir mi?

Dijital çağda, yabancı nüfusa ulaşmak için kamu diplomasisi yapmak önemlidir. Türkiye, kamu diplomasisi yapmak için sosyal medyayı kullanma potansiyeline sahip [26] bir ülke olup; Küreselleşme ve iletişim teknolojileri geliştikçe, kamu diplomasisi geleneksel diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini fark etmesi olumludur [26]. Ayrıca Türkiye’nin dijital çağda uluslararası topluma ve yabancılara ilettiği mesajlar, dijital uygulamalar, kurumların yeni medyayı kullanmaları ve hükümet yetkililerinin konuşmaları aracılığıyla oluşturulabilir [26].

Bu bölümde iki soruya cevap aranmıştır: dijital çağda Türkiye’nin uluslararası topluma ve yabancılara hangi mesajları iletildiği ve dijital çağda Türkiye’nin mesajlarını uluslararası topluma ve yabancılara nasıl ilettiği [26]. Dijital iletişimin Türkiye’nin kamu diplomasisinde büyük bir öneme sahip olduğu öne tüm muhataplarca kabul görmüş bir görüştür [26] ve  Türkiye’nin kamu diplomasisinde ağırlıklı olarak ulusal çıkarların ön planda tutulduğu görülmektedir [26]. Aynı zamanda kamu diplomasisi perspektifinde Türkiye’nin hangi değerlerinin ön plana çıkarıldığını belirlemeye çalışmaktadır sorusu da önem arz etmektedir[26]. Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, dış politika çalışmalarında diğer ülkelerin kamusal alanını hedefleyen iletişim stratejileri geliştirmek durumundadırlar [26]. Bu nedenle sosyal medya, Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarında güçlü bir araçtır.

Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarının etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

Türkiye bir süredir kamu diplomasisi camiasının aktif bir üyesidir ve bu çabayı sürdürmek için önemli ölçüde çaba sarf etmeye devam etmektedir. Kendi kamu diplomasisi stratejilerini geliştirmektedir [27]. Dünyanın en büyük üç insani bağışçı ülkesinden biri olarak, ülkenin bu alandaki çabaları özellikle dikkate değerdir [27]. İnsani yardım ve arabuluculuk rolleri Türkiye’nin temel unsurlarından bazılarıdır. Kamu diplomasisi yaklaşımı ve kalıcı ilişkiler oluşturmak ve ülkenin küresel yumuşak gücünü genişletmek için tasarlanmıştır [27]. Türkiye’nin kamu diplomasisinin ana odak noktası, etkisini yumuşak güç yoluyla yurtiçinde ve uluslararası alanda genişletmektir [27]. Ayrıca kültürel diplomasi, ulusal çıkarların desteklenmesinde temel bir faktör olarak görülmekte ve hükümet tarafından desteklenirken[28] kültür, Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarında sembolik sermaye ve yumuşak güç kaynağı olarak kullanılmaktadır [28]. Bunu anlamak için , TRT Belgesel tarafından hazırlanan belgesellerdeki kültürel diplomasi söylemlerini ve Balkan ülkelerindeki faaliyetlerine odaklanmak yeterlidir [28]. Bulgulara göre ülke tanıtımı, grafiti sanatı ve TİKA faaliyetleri Türkiye’nin kamu diplomasisi çalışmalarının bir parçasıdır [28] ve Türk kültürü, kültürel yakınlığı ve TİKA kurumları, incelenen coğrafyalarda Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarının önemli yönleri olarak kabul edilmektedir [28].

Kültürel diplomasisinde modernitenin gelişimi ve sürdürülmesinde esastır ve ulusal bir kimlik inşa etmeye yardımcı olur [28]. Türkiye’nin kamu diplomasisi çabaları, amacına uygun bağlar kurmak, güvenilirlik oluşturmak ve gelişmekte olan ekonomik piyasalara girmek  bölgelere de uzanmaktadır [27]. Sonuç olarak, Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarının etkinliği, küresel yumuşak gücünün genişletilmesine ve çeşitli bölgelerde bağlantılar kurulmasına ne ölçüde katkıda bulunduğuna bağlı olarak değerlendirilebilir.

Makalenin tartışılması ve sonuç:

Bu araştırma makalesinin tartışması, Türkiye’nin kamu diplomasisi ve etkinliği üzerinedir. Çalışma, geçici göçmenlerin iletişim davranışlarını inceleyerek ve mevcut kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirerek, kamu diplomasisinin daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitim alanında kamu diplomasisinin potansiyelini kabul eder ve bunun bürokratik yapı üzerindeki etkileri önemli bir tespittir. Tartışma aynı zamanda kamu diplomasisinin propaganda veya ulus markalaştırma olarak yanlış anlaşılmasına da değinmekte ve yeni uluslararası sistemde oynadığı stratejik rolü vurgulamaktadır. Türkiye’nin kamu diplomasisi camiasına aktif katılımı ve kendi stratejilerini geliştirme çabaları kabul bu bağlamada gelişmekte ancak kabul edilir düzeydedir. Tartışma, Türkiye’nin kamu diplomasisinde kültür, eğitim ve spor gibi yumuşak güç unsurlarının yanı sıra propaganda ve imaj geliştirmenin kullanımına dikkat çekmektedir. Türkiye’nin kamu diplomasisinin hedefleri arasında yabancı kamuoyunu bilgilendirmek ve manipüle etmek, yanlış anlamaları düzeltmek ve toplumlar arası diyalog kurmak yer alıyor. Askeri darbeler gibi Türkiye’nin demokrasisindeki aksaklıkların kamu diplomasisi çabalarına engel teşkil ettiği kaydediliyor. Tartışma ayrıca, Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarında kültürel diplomasinin önemini ve ulusal çıkarları geliştirmedeki rolünü vurgulamaktadır. Sosyal medya platformlarının kamu diplomasisinde kullanılması Türkiye için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, kamu diplomasisi ve propaganda arasındaki ayrım, iki kavramın zaman zaman kesişebileceği anlayışıyla ele alınmaktadır. Kamu diplomasisinin amaç ve hedefleri çeşitli ve karmaşık olarak kabul edilmektedir. Tartışma, Türkiye’nin kamu diplomasisi çabalarının etkinliğinin, küresel yumuşak gücünün genişletilmesine ve çeşitli bölgelerde bağlantılar kurulmasına katkılarına dayalı olarak değerlendirilmesiyle sona ermektedir. Türkiye’nin eski müttefiklerle ilişki kurma ve yumuşak güç politikaları ve stratejileri aracılığıyla ilişkileri sürdürme konusundaki kamu diplomasisinin başarısını vurgulamaktadır. Tartışma, gelecekteki araştırmaların kamu diplomasisi mesaj stratejileri ile ekonomik gelişme, demokrasi düzeyi ve ülke algıları arasındaki ilişkiye odaklanması gerektiğini öne sürüyor. Ayrıca, dijital iletişimin Türkiye’nin kamu diplomasisi üzerindeki etkisini araştırmak için araştırma yapılması gerektiğini de kabul ediyor. Genel olarak tartışma, Türkiye’nin kamu diplomasisinin mevcut durumuna ilişkin içgörü sağlamakta ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması için yollar önermektedir.

Ayrıca Son dönemlerde daha önce bulundukları kurumlardaki başarılı faaliyetleri ile Türk siyasetine damgasını vuran Prof. Dr. İbrahim Kalın ve  Dr. Hakan Fidan gibi iki önemli ismin daha stratejik konumlara gelmesi, Kamu diplomasi açısından Türkiye’ nin çok daha başarılı olacağının açık göstergesidir.

Not: Kaynakça olarak yapay zeka taramaları değerlendirilerek kullanılmıştır.

1. Signitzer, B., Coombs, T.  www.sciencedirect.com.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/036381119290005J

2. Melissen, J.  The new public diplomacy: Between theory and practice.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/chapter/10.1057/9780230554931_1

3. Cull, N.  Public diplomacy: Seven lessons for its future from its past.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/article/10.1057/pb.2010.4

4. Simons, G.  Russian public diplomacy in the 21st century: Structure, means and message.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811114000605

5. Brown, J.  Public Diplomacy and Propaganda: their differences.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from go.gale.com

6. ISLAM, M.  Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/65650/781192

7. Sancar, G.  Turkey’s public diplomacy: Its actors, stakeholders, and tools.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/chapter/10.1057/9781137466983_2

8. Çevik, S.  Narrating Turkey’s Story: Communicating Its Nation Brand Through Public Diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-72365-5_10

9. Ekşi, M., Erol, M.  The rise and fall of Turkish soft power and public diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.ceeol.com/search/article-detail?id=726810

10. Çevik, B., Seib, P.  [BOOK][B] Turkey’s public diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from books.google.com

11. Cowan, G., Arsenault, A.  Moving from monologue to dialogue to collaboration: The three layers of public diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002716207311863

12. Nye Jr, J.  Public diplomacy and soft power.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002716207311699

13. Snow, N., Cull, N.  [BOOK][B] Routledge handbook of public diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from books.google.com

14. Doyle, M.  Kant, liberal legacies, and foreign affairs.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.jstor.org/stable/2265298

15. Ersoy, M., İşeri, E.  Mediated public diplomacy and peace journalism: International public news agencies on the Syrian crisis.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17480485231151580

16. Cull, N.  [BOOK][B] Public diplomacy: Foundations for global engagement in the digital age.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from books.google.com

17. Zaharna, R., Uysal, N.  Going for the jugular in public diplomacy: How adversarial publics using social media are challenging state legitimacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811115001010

18. Uysal, N., Schroeder, J.  Turkey’s Twitter public diplomacy: Towards a “new” cult of personality.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811118306210

19. Çevik, B., Seib, P.  [BOOK][B] Turkey’s public diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from books.google.com

20. Akşak, E.  Discursive construction of Syrian refugees in shaping international public opinion: Turkey’s public diplomacy efforts.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1750481319893769

21. Baser, B., Ozturk, A.  Positive and negative diaspora governance in context: From public diplomacy to transnational authoritarianism.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19436149.2020.1770449

22. Wolf Jr, C., Rosen, B.  Public diplomacy: How to think about and improve it.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from apps.dtic.mil/sti/citations/ADA427689

23. Ulusoy, K.  Turkish Foreign Policy in a Transatlantic Context: A Case for Soft Power and Public Diplomacy.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/chapter/10.1057/9781137466983_8

24. Kalin, I.  PERCEPTIONS: Journal of International Affairs.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from dergipark.org.tr/en/pub/perception/issue/48986/625023

25. Ekşi, M.  CEEOL – Article Detail.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.ceeol.com/search/article-detail?id=687574

26. Göksu, O.  Turkey’s Public Diplomacy and Digital Communication Tools.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from www.igi-global.com

27. Çevik, B.  The Benefactor: NGOs and Humanitarian Aid.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from link.springer.com/chapter/10.1057/9781137466983_7

28. Simge, Ü., BİLİCİ, E., YAŞAR, L.  Folklor Akademi Dergisi.  (n.d.)   Retrieved June 28, 2023, from dergipark.org.tr/en/pub/folklor/issue/76912/1230187

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER

GELECEKTE BİR GÜN KIBRIS…

                                                       ‘’ Dünya kamuoyu bu sabahın erken saatlerinde Kıbrıs